بیمار داری سابقه تمور فکی با پیوند دنده و چرخش دو فک نسبت به هم به دلیل جراحی های سنگین. بازسازی شده توسط پروتز پیچ شونده متکی بر ایمپلنت فک پایی و پروتز PFM فک بالا