بازسازی دندان قدامی (لترال) از دست رفته با ایمپلنت.