بیمار دارای 4 ایمپلنت در هر فک و درمان شده با پروتز ثابت پیچ شونده