تهیه تصاویر در دندانپزشکی قسمت چهارم (تهیة تصاویر از رادیوگرافی‌ها و اشیاء)

تهیه تصاویر در دندانپزشکی قسمت چهارم (تهیة تصاویر از رادیوگرافی‌ها و اشیاء)

چکیده:
تهیه تصویر از اشیاء در دندانپزشکی خصوصیات ویژه‌ای دارد که آن را از عکاسی در حیطه‌های دیگر متمایز می‌کند. اشیاء در دندانپزشکی به علت سایز کوچک و همچنین سطوح براقشان از اشیاء دیگر متفاوت هستند، در نتیجه روشهای خاص و تکنیک‌های نوری ویژه‌ای جهت تهیة تصویر از آنها الزامی است،

ضمن این که دندانپزشکان جهت تهیه تصویر چه در لابراتوار چه در کلینیک با کمبود وقت مواجه می‌باشند. بنابراین با توجه به این دو نکته سعی شده است آسانترین و سریعترین روش برای رسیدن به نتیجه قابل قبول ارائه گردد. هدف از مقاله حاضر آشنائی همکاران دندانپزشک با برخی از اصول تهیه تصویر اشیا در حیطه دندانپزشکی و لابراتوار می‌باشد. Abstract:
Object photography in dentistry including dental instruments, models, teeth and gross specimens has some special features and needs special consideration. These objects are usualy very small, highly usually reflective and often with very bright surfaces. They need special lighting and other accessories for acceptable results. On the other hand, in laboratories and dental clinics we haven't enough time for taking photographs. The purpose of this article is to introduce the principles of object photography in dentistry.