تهیه تصاویر در دندانپزشکی: قسمت دوم (تصاویر داخل دهانی)

تهیه تصاویر در دندانپزشکی: قسمت دوم (تصاویر داخل دهانی)

چکیده:
برای تهیه عکس های داخل دهانی، علاوه بر دوربین و تجهیزات مربوط به آن وسائل کمکی شامل اشکال مختلف رترکتور و آینه ها نیز به کار می روند. استفاده از این وسائل همراه با دانش نحوه تهیه فتوگرافی داخل دهانی، شخص را قادر می سازد از مناطقی که در شرایط عادی تهیه تصویر از آن مشکل است،

تصویر مناسب تهیه نماید. ثبت صحیح جزئیات توسط دسترسی کافی به ناحیه با استفاده از رترکتورها و آینه های مناسب روش مهمی است که نیاز به مهارت استفاده کننده و همکاری بیمار برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز دارد. روشهای مختلفی جهت تهیه این تصاویر توصیه شده است. شکست در نحوه صحیح استفاده از این وسائل و یا استفاده از تکنیک های غلط می تواند منجر به تهیه تصاویر نامناسب گردد. در این قسمت تجهیزات کلینیکی شامل اشکال مختلف رترکتور و طرز به کار بردن آن، آینه ها و روشهای عکاسی داخل دهانی بیان می گردد. Abstract:
In addition to the camera, other accessories such as retractors and mirrors are necessary for intraoral photography. They enable directly inaccessible subjects, to be viewed and photographed easily. Gaining adequate view, by suitable retractors and mirrors, is the most important step, requiring skill and patient cooperation to achieve successful results. Composition, visualization of the final photograph and a carefully controlled clinical technique must be practiced in order to produce rapid, precise and reproducible clinical photographs. There are many procedures to be followed and precautions to be taken in order to obtain good quality, reproducible dental photographs. Failures can be avoided by following a distinct procedure. This article focuses on clinical equipments such as retractors, mirrors and intraoral photography.