مروری بر مقالات میکرولیکیج و روش های اندازه گیری آن

مروری بر مقالات میکرولیکیج و روش های اندازه گیری آن

چکیده:
میکرولیکیج در رستوریشن ها مهمترین عامل در افزایش طول عمر آنها می باشد. میکرولیکیج می تواند سبب عود پوسیدگی، ایجاد شکستگیهای لبه مارجین و تغییر رنگ لبه ها و حساسیت دندانها شود. روشهای مختلفی جهت نشان دادن میکرولیکیج وجود دارد. مقاله حاضر حاصل بررسی مقالات موجود در مدلاین از سال 1967 تا 1999 میلادی می باشد که در داخل کشور قابل دسترس بود.

Abstract:
Microkeakage is one of the most important factors in restoration longevity. Microleakage can lead to recurrent caries, marginal fracture, marginal discoloration and tooth sensitivity. Several methods have been used for in-vitro measurement of microleakage. The present study is a review of the articles, from 1967 to 1999, which have been present in Medline.