بررسی میزان حلالیت Modeling plastic در مجاورت اتانول و پلاستی سایزر

بررسی میزان حلالیت Modeling plastic در مجاورت اتانول و پلاستی سایزر

چکیده:
زمینه و هدف : علی رغم آنکه برای افزایش حجم پروتز در بیماران دارای دنچر از Modeling plastic(MP) در کنار ماده بهسازی بافتی استفاده می‌شود، اما در رابطه با ترکیب و واکنش متقابل (MP) و ماده بهسازی بافتی تحقیقهای گسترده‌ای انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تا ?ثیر دو جزء از ترکیبات ماده بهسازی بافتی روی ساختار و ترکیب شیمیایی (MP) می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی مدل‌های کامپاند به ابعاد 25 و ارتفاع دو میلی‌متر تهیه گردیدند. پس از آن نمونه‌ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شده و هر کدام از آنها به وسیله ترازوی دیجیتال وزن می‌گردید. سپس نمونه‌ها در سه محلول اتانول، DBP: Di Butyl Phthalate و سه مخلوط دو ترکیب ذکر شده 50% اتانول و 50% DBP قرار داده شد و در زمانهای دو، چهار، شش و 24 ساعت مجدداً وزن می‌شد برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 استفاده گردید و از آزمون نان پارامتریک Kruskal-Wallis استفاده شد.
یافته‌ها: یافته های به دست آمده بیانگر این بود که اتانول نقش زیادی در حلالیت (MP) ندارد، در حالی‌که DBP تا ?ثیر زیادی در حلالیت آن دارد و همچنین ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع بیشترین تا ?ثیر را در حلالیت (MP) دارد. (03/0= P )
نتیجه‌گیری: DBP تا ? ثیر زیادی در حلالیت (MP) ، دارد، ضمن آنکه ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع دارای بیشترین تا ?ثیر در حلالیت (MP) می‌باشد.