بررسی اثر ترموسایکلینگ و نیروهای سایکلیک بر میزان ریزنشت ترمیمهای باند شونده

بررسی اثر ترموسایکلینگ و نیروهای سایکلیک بر میزان ریزنشت ترمیمهای باند شونده

چکیده:
زمینه و هدف: ترمیمهای رزین باند چون از تخریب ناخواستة نسج سالم دندان جلوگیری می‌کنند، مورد توجه می‌باشند. موفقیت آنها به عوامل مختلفی از جمله سمان رزینی و آماده‌سازی سطح داخلی فریم بستگی دارد. در این بررسی مقایسه بین دو روش آماده‌سازی سطح فلز و سه نوع سمان رزینی از جهت حداقل ریزنشت جهت استفاده در کلینیک انجام می‌گیرد.

روش بررسی: این مطالعه به صورت تجربی انجام شد. 96 دیسک فلزی با دسته‌ای در مرکز پس از ریختن توسط آلیاژ نیکل کروم، با دستگاه تراش به قطر ده و ضخامت دو و دسته‌ای به طول ده میلی‌متر ماشین‌کاری شد. نیمی از دیسک‌ها با اکسید آلومینیوم پنجاه میکرون سندبلاست شدند و نیم دیگر پس از سندبلاست و دگاز با اپک پرسلن به غلظت دو گرم در میلی‌متر (یک گرم پودر اپک پرسلن + 5/0 میلی‌لیتر آب مقطر) توسط قلم‌مو آغشته شدند. پس از خشک شدن در دمای محیط، مراحل پخت اپک را طی کردند. دیسک‌های هر دو گروه به طور اتفاقی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. دیسک‌های هر دو گروه شاهد و مورد به سه گروه هشت‌تائی تقسیم گردیدند و در هر گروه توسط یکی از سمان‌های رزینی Panavia 21, Enforce و All-Bond 2 دو به دو در مقابل یکدیگر تحت نیروی بیست نیوتن در یک سرویر به یکدیگر سمان شدند. کلیة نمونه‌های گروه مورد پس از دو هزار سیکل شوک حرارتی ( بین درجات 5-55 درجة سانتی‌گراد) تحت صد و دوازده هزار سیکل (معادل شش ماه نیروی جوشی) نیروهای سایکلیک با نیروی صد نیوتن قرار گرفتند. سپس کلیة نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در فوشین بازی 5/0% قرار گرفتند و پس از خشک شدن در دمای محیط از هم جدا شدند. پس از اسکن، مساحت قسمت رنگی با برنامة اتوکد محاسبه شد. داده‌ها توسط آزمون ANOVA یک‌سویه مورد بررسی قرار گرفت. نوع تست Post Hoc نیز نوع Scheffe بود.
یافته‌ها: کلیة نمونه‌های گروه مورد Panavia+Opaque در طی نیروهای سایکلیک از هم جدا شدند، در نتیجه مورد بررسی آماری قرار نگرفت. گروه کنترل Panavia + Opaque بیشترین میزان ریزنشت را از خود نشان داد و با تمام گروههای دیگر اختلاف معنی‌دار داشت (27/10±25/11) (001/0>P).
گروه مورد Enforce+Opaque نیز از نظر آماری با گروههای دیگر اختلاف معنی‌دار داشت (39/4±91/6). گروههای دیگر فاقد اختلاف معنی‌دار با یکدیگر بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تنها می‌توان به رد استفاده از سمان Panavia و Enforce همراه این نوع آماده‌سازی سطح در ترمیمهای رزین باند اکتفا کرد. Abstract:
Background and Aim: Resin bonded restorations are preferred to the conventional ones due to their potential prevention of the unwanted tooth structure destruction, however; the rate of success depends on different factors such as: resin cements and metal surface treatment. The aim of this study was to compare the amount of microleakage between two methods of metal surface treatments and three kinds of resin cements.
Materials and Methods: In this experimental study, 96 disks were cast with Cr-Co alloy and machined to 15 mm diameter and 2 mm thickness with a handle in the center by an engineering lathe. Half of the samples were sandblasted with 50 µm Aluminium oxide at 7 bars of air pressure. The other half were firstly sandblasted and degazed. Then one layer of slurry opaque (1 gr of opaque porcelain powder plus 0.5 ml of distilled water) was applied on their surfaces. Disks in opaque and sandblast groups were divided randomly into two equal groups of case and control. Each group was divided into 3 groups of 8 each. In each group, the disks were mounted on a surveyor two by two against each other and cemented by a load of 20 N using one of these 3 resin cements: Panavia 21, All - bond 2 and Enforce. All samples of case group were thermocycled 2000 times (temperature between 5° C - 55° C) and then cyclic loading was applied with a force of 100 N for 112000 times at 1.5 Hz frequency. All samples were then immersed in a 0.5% basic fushin solution for 24 hours. Then were separated and scanned. Colored surface of each image of disks surfaces was calculated by Auto-CAD. Data were subjected to one - way ANOVA and Post Hoc test of Scheffe type.
Results: All samples of Panavia 21 + opaque (case) were failed during cyclic loading. The group of Panavia 21 + opaque (control) showed the highest microleakage (10.27±11.25) and the difference between this group and the other ones was highly significant (P<0.001). Enforce + opaque (case) group showed microleakage (4.39±6.91) and the difference between this group and other groups was significant was found between other groups.
Conclusion: The application of Panavia 21 and Enforce with slurry opaque porcelain as a metal surface treatment is not recommended.