ایمپلنتهای دندانی

امروزه بهترین درمان جهت دندانهای از دست رفته، استفاده از ایمپلنتهای دندانی می باشد. ایمپلنتهای دندانی پیچهائی از جنس آلیاژ تیتانیوم می باشند که با بدن سازگار هستند. این درمان به صورت Team work(درمان گروهی) ارائه می شود. متخصص پریودنتولوژی یا جراح فک و صورت قسمت جراحی این درمان را انجام می دهد و متخصص پروتزهای دندانی (پروستودنتیست) قسمت پروتزی این درمان را انجام می دهد.
لازم به ذکر است جراحان دندانپزشک، دندانپزشک عمومی می باشند و فقط توان انجام درمانهای ساده ایمپلنتهای دندانی را دارند و قادر به انجام موارد پیچیده و بازسازیهای کامل با ایمپلنتهای دندانی نمی باشند.

 درمانهای پروتزی متکی بر ایمپلنت بر اساس تعداد و موقعیت ایمپلنتها می تواند متفاوت باشد. پروتزهای ثابت متکی برایمپلنت به صورت PFM یا هیبرید. پروتزهای متکی بر ایمپلنت به صورت بریج، پروتزهای متکی بر ایمپلنت در نواحی زیبائی و پروتزهای متحرک متکی بر ایمپلنت به صورت اوردنچر و بازسازی کامل دهان با ایمپلنت نمونه هائی از این درمانها هستند.

 ایمپلنت های دندانی

بازسازی دندان قدامی

 بازسازی دندان قدامی با ایمپلنت

بازسازی کامل فک بالا با روکش های متکی بر ایمپلنت

 

پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت به صورت PFM طرح

درمان به روش ایمپلنت

 پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت

کاربرد ایمپلنت در ناحیه خلف و قدام

درمان به روش ایمپلنت