اندو

دندان از نظر آناتومی دارای تاج و ریشه می باشد ریشه دندان دارای پالپ دندان می باشد که دارای عروق و اعصاب می باشد. در صورتیکه عفونت وارد این قسمت از ریشه شود می تواند سبب التهاب اعصاب دندان شده و سبب دندان درد گردد. در این شرایط باید ناحیه پالپ دندان کاملاً از عفونت تخلیه شده و با مواد مخصوص پر گردد تا درد بیمار برطرف گردد. به این درمان روت کانال تراپی، اندو یا به غلط عصب کشی گفته می شود. این درمان باید توسط متخصص ریشه یا اندودونتیست انجام گیرد. پس از انجام این درمان دندان دیگر زنده (Vital) نبوده و آب داخل توبولهای عاجی از دست رفته و دندان شکننده می شود. توصیه می گردد دندانهای اندو شده که نسج باقیمانده کافی ندارند حتماً تحت درمان Post and crown قرار گیرند. (برای مشاهده توضیحات این درمان به قسمت انواع پروتزهای دندانی متکی بر دندان مراجعه کنید.) لازم به ذکر است درمان اندو بسته به نوع دندان که تک کاناله باشد یا چند کاناله، باید در تمام کانالها انجام شود و چنانچه یک یا چند کانال درمان اندوی ناقص داشته باشند به معنای باقی ماندن عفونت در محل و احتمال عود درد می باشد. در چنین دندانهائی قبل از انجام درمانهای پروتزی، اندوی مجدد توصیه می گردد. برای پرهیز از دوباره کاری و اتلاف وقت و هزینه توصیه می گردد کلیه درمانهای دندانپزشکی نزد متخصص هر رشته صورت گیرد.